Search

Loading

Reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden


Aanmelding en betaling

Aanmelding voor een reis geschiedt door het ingevulde aanmeldingsformulier per post of e-mail op te sturen, of een reis waarvoor een offerte is gemaakt per e-mail te bevestigen. Hierbij moet de bestemming, de vertrekdatum en de reisduur bevestigd worden en moeten we kunnen beschikken over alle gevraagde gegevens van de deelnemers, zoals namen en geboortedata, een postadres, en eventueel een bevestiging van de door de klant geboekte vluchten.
Binnen drie weken ontvangt de deelnemer een boekingsbevestiging/rekening.
Na ontvangst hiervan moet binnen 10 dagen het aan te betalen bedrag (15 % van de totale reissom, afgerond op 5  euro naar boven en met een minimum van € 100,--) samen met eventuele verschuldigde premie(s) voor reis- en/of annuleringsverzeke-ringen op onze rekening zijn overgemaakt.
Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis moet ook het resterende bedrag in ons bezit zijn, hiervoor wordt geen aparte rekening verstuurd.
Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet na ontvangst van de boekingsbevestiging/rekening de totale reissom in één keer worden voldaan. Wanneer de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt andere betalingsvoorwaarden stelt (bv. directe betaling van de tickets) kunnen wij het aan te betalen bedrag verhogen overeenkomstig de direct aan de luchtvaartmaatschappij af te dragen ticketprijs. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, het recht een geboekte reis te annuleren. De in deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.

Reissom

De prijzen zoals vermeld op de website zijn gebaseerd op bedragen zoals die bij ons bekend zijn, en zijn gebaseerd op twee deelnemers. Een reis kan goedkoper of duurder uitvallen, bijvoorbeeld bij meer deelnemers, in verband met uw voorkeur voor een andere categorie auto of andere hotels, of bij een tussentijdse wisseling van de koersen.
U ontvangt daarom in alle gevallen, ook wanneer u een ongewijzigde reis uit ons programma wilt boeken, altijd eerst een beschrijving van de reis, met vermelding van de definitieve reissom per persoon en wat wel en niet is inbegrepen. Pas na ontvangst hiervan boekt u definitief.
Wanneer zich tussen het moment waarop een reis wordt geboekt en de direct daarop volgende definitieve boeking bij onze agent wijzigingen voordoen, kan de reissom echter alsnog worden aangepast. Deelnemers worden direct van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. Koerswijzigingen kunnen tot vier weken voor vertrek worden doorberekend. In alle gevallen geldt dat wanneer de prijsverhoging meer dan 10% van de totale reissom bedraagt, de reis binnen acht dagen kosteloos geannuleerd kan worden.

Reisduur, programma en programmawijzigingen

De in het programma vermelde reisduur omvat, wanneer deze bij de prijs zijn inbegrepen, de dagen van heen- en de terugreis.
Reizen worden samengesteld op grond van informatie waarover we vlak voor het samenstellen van het programma of het maken van de offerte  beschikken. In overmachtsituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden etc. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen.
Van wijzigingen vóór de datum van vertrek worden deelnemers direct op de hoogte gesteld.
Wanneer een reis door overmacht niet door kan gaan zullen wij in overleg met de deelnemers al het mogelijke doen om een gelijkwaardige reis aan te bieden. Een reis kan kosteloos door de deelnemer worden geannuleerd wanneer annulering valt binnen de (bindende) adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en alleen wanneer deze gewijzigd zijn tussen het moment van het boeken van de reis en het moment van annulering van de reis, en van het Calamiteitenfonds.
Wanneer door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden wordt hierover met de deelnemers overlegd. De reisleiding of de lokale agent neemt uiteindelijk de beslissingen, en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in resp. de reisroute, (excursie)programma, dagindeling, zaken betreffende accommodatie en vervoer, of de terugkeer naar huis.

Reisdocumenten en vaccinaties

Deelnemers moeten in het bezit zijn van alle benodigde documenten zoals paspoort, visum en inentingsbewijzen.
Indien de reis vanwege het niet hebben van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk gemaakt kan worden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
Informatie over visa en vaccinaties, of waar deze te vinden, kan door ons worden verstrekt.
In verband met mogelijke wijzigingen raden wij aan deze informatie bij de betreffende instanties te laten controleren.

Verzekeringen

Omdat wij verplicht zijn deelnemers aan onze reizen in geval van nood hulp en bijstand te verlenen, en dit ernstig kan worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale, is in geval van een groepsreis het afsluiten van een reisverzekering verplicht. Individuele reizigers raden wij aan om voor vertrek een goede reisverzekering af te sluiten.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.
Beiden kunnen bij ons worden afgesloten.
In geval van een groepsreis dienen, wanneer elders een reisverzekering wordt afgesloten, alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek te worden doorgegeven.

Annuleringen

Annulering kan alleen schriftelijk per post of per e-mail en is van kracht na een ontvangstbevestiging.

Bij annulering van een reis zijn de volgende bedragen verschuldigd, altijd met een minimum van € 75,-- per persoon:

a. tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
b. op de 56ste t/m 28ste dag voor vertrek: 50% van de reissom.
c. op de 28ste t/m 15de dag voor vertrek: 75% van de reissom.
e. vanaf 15 dagen voor vertrek: de gehele reissom.

Wanneer door derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, andere annuleringskosten berekend worden, dan zullen wij de extra kosten doorberekenen.

Aansprakelijkheid

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt, en er dient rekening gehouden te worden met de aard van de reis.
De reisorganisatie stelt zich niet aansprakelijk voor:

  • schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereen¬komst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaron¬der begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichame¬lijke conditie van de reiziger.
  • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
  • vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoersschema's of vertrek-tijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
  • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
  • het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen.
  • het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist.
  • fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen
  • kennelijke fouten in het reisprogramma
  • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.


Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisleiding of agent op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door de reisorganisator of de reisbegeleiding van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger, indien de gevolgen van hinder of last haar/hem kunnen worden toegerekend.

Onvoldoende deelname

Wanneer een groepsreis wegens onvoldoende deelname niet doorgaat worden de deelnemers hiervan uiterlijk 4 weken voor vertrek in kennis gesteld. De reeds betaalde reissom wordt direct terugbetaald.

Klachten

Eventuele klachten gedurende de reis dienen direct met de eventuele reisleiding of met onze agent ter plaatse besproken te worden. Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend.

 

 

printPrint

tell a friendTell a Friend